İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği:

Bölüm 1- İlan - Reklam Vergisi İle İlgili Sıkça Sorular Sorular:

 

İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?

 

*Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Yalova Belediyesi yetki alanındaki ana arterlerde reklamı olan İlan Reklam Vergisini vermekle yükümlü mükelleflerimiz Belediyemizin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğine başvurarak beyannamelerini verebilirler.


*İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

 

İlan Reklam Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir?

 

*İlan Reklam Vergisi Beyan Dönemi her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasındadır.


*Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir.


*İlan ve reklam işinin bu işi mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise; ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’inci günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

 

Mükellefler bütün ilan reklam uygulamalarında izin alma mecburiyetinde midir?

 

*Yalova Belediyesi yetki alanındaki ana arterlerde reklamı olan Mükellefler her türlü reklam unsurunu gerçekleştirmeden önce mutlaka İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

 

İlan Reklam Vergisi beyannamesi verilmez ise cezai yaptırım ne olur?

 

* 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 (g) ve 23 (e) maddelerine istinaden, Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yoklama fişi düzenlenerek verginin bir katı tutarında vergi ziyai cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.

 

İlan Reklam Vergilerinde vergilendirme dönemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Örneğin Temmuz ayında reklam faaliyeti  gerçekleştiren bir mükellefin İlan Reklam Vergi mükellefiyeti hangi dönemleri kapsar ?

 

* Sabit ilan ve reklamların (her çeşit levha, yazı, resim, araç üzeri vb. reklamlar) süresi 6 aydan, geçici reklam (bez afişler) unsurlarında ise; reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

 

* Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen reklam unsurlarının vergilendirme dönemi 1 Temmuz – 31 Aralık tarihlerini kapsamaktadır. Ayrıca Temmuz ayı öncesi gerçekleştirilen bütün reklam unsurlarının vergi dönemi   1 Ocak – 31 Aralık tarihlerini kapsayacaktır.

 

Reklam unsurumun ölçüsü 2.15 m2 vergi tarhiyatı yapılırken 2.50 m2 olarak hesaplandığının farkına vardım. Nedenini öğrenebilir miyim ?

 

*2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15(a) maddesi gereğince metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.

 

Reklam unsurunun yerinden kaldırılması durumunda nasıl bir prosedür izlenmesi gerekmektedir ?

 

*Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde vergi tarhiyatının doğmaması için Yalova Belediyesine İlan Reklam Kapama dilekçesi vermeniz gereklidir.

 

*01 Ocak – 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi (01Ocak – 01 Temmuz) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 01 Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak – 31 Aralık) vergilendirilmektedir.

 

*1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir.

 

Reklam unsurunun yerinden kaldırılması durumunda nasıl bir prosedür izlenmesi gerekmektedir ?

 

*Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde vergi tarhiyatının doğmaması için Yalova Belediyesine İlan Reklam Kapama dilekçesi vermeniz gereklidir.

 

*01 Ocak – 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi (01Ocak – 01 Temmuz) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 01 Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak – 31 Aralık) vergilendirilmektedir.

 

*1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir.

 

Yalova Belediyesinin yetki alanında ve mülkiyetinde olan yerlerde stant açma, materyal dağıtımı ve reklam görseli kapsamında faaliyetlerde bulunmak istiyorum. Hangi prosedürü izlememiz gerekiyor ?

 

*Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne izin başvurusu yapılması gerekmektedir. İzin alınmasına müteakip tahakkuk ve tahsilat işlemleri için İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelir Şefliğine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

*İzin işlemleri için Zabıta Müdürlüğünün 0226 814 12 19 no’lu telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.

 

*Tahakkuk ve tahsilat işlemleri için İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 0226 811 50 00 (04) numaralı telefonlarından bilgi alabilirsiniz.

 

Araç üzeri reklam vergileri hakkında bilgi verebilir misiniz ?

 

*Toplu taşıma araçlarından; ticari minibüsler, ticari taksiler, taksi – dolmuşlar ile her türlü servis taşımacılığı yapan araçlardaki reklam uygulamaları yapılmadan önce mutlaka Ulaşım Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

 

*Alınacak izinden sonra İlan reklam vergisi bedeli İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne beyanname ile bildirilecek ve yatırılacaktır. Genel Beyanname verme dönemi, 1-31 Ocak tarihleri arasıdır. Yıl içinde yapılan ilan-reklamlarda ise ilan-reklamın mükellefçe yapılması halinde yapılmasından önce, bu işi mutat meslek olarak ifa edenlerce (reklam şirketleri) yapılması durumunda yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadardır.

 

*İzin işlemleri için Ulaşım Müdürlüğünün 0226 811 00 00 no’lu telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.

 

*Tahakkuk ve Tahsilat işlemleri için İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 0226 811 50 00-04  no’lu telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.

 

Bölüm 2- Vergi Cezalarında İndirim, Uzlaşma, İtiraz ve Dava Açma Hakkı:

 

Vergi cezalarına uygulanan indirim hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

*İndirim hakkı Vergi Usul Kanunun 376. Maddesinde düzenlenmiştir. İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde indirimden yararlanmak istenildiğine ilişkin başvuru yapılması gerekmektedir.

 

*Başvuru yapılıp vadesinde ödeme yapılırsa; birinci defa Vergi Ziya-ı Cezasının yarısı sonrasında ise üçte biri oranında indirim yapılır. Söz konusu indirimden faydalanmak için Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

 

*Mükellefimiz ihbarnamenin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurarak, uzlaşma talep edebilir.

 

*Uzlaşma, yetkili kişinin imzasını içeren dilekçe ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yapılır. Uzlaşma talepleri Belediye Uzlaşma Komisyonunca değerlendirilir. Mükellef uzlaşma için komisyonca davet edilir ve komisyon kararları mükellefe yazılı olarak tebliğ edilir.

 

Vergi cezalarına itiraz hakkında bilgi verebilir misiniz ?

 

*Mükelleflerimiz kendilerine gönderilen her türlü evrak için Müdürlüğümüze itiraz edebilirler. İtirazlar dilekçe yoluyla yapılır. İtirazlar Müdürlüğümüzce değerlendirilip mükelleflere en geç 30 gün içinde bilgi verilir.

 

Vergi cezalarına dava açma hakkında bilgi verebilir misiniz ?

 

*İdarenin vergilendirme ile ilgili işlemlerine karşı Vergi Mahkemelerinde, diğer işlemlerine karşı ise; İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

 

*İhbarnamelere karşı Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 (Otuz) gündür.

 

*Ödeme Emrine karşı ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 (Yedi) gündür.

 

Müdürlüğünüzün talep, şikayet, öneri ve teşekkür başvuru yolları hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

*Yalova Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak siz mükelleflerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktayız. Bu nedenle hizmetlerimize ilişkin beklenti, görüş ve önerileriniz bizim için önemlidir.

 

*Hizmetlerimize ilişkin tarafınızdan tespit edilen bir eksiklik veya hata olması halinde durumu aşağıdaki yollardan bize iletebilirsiniz.

 

*Talepleriniz üzerine yaptığımız iyileştirmelerle ilgili size dönüş yapabilmemiz için lütfen ad, soyad, telefon ve elektronik posta bilgilerinizi yazmayı unutmayınız.

 

Tahakkuk Şefliği: 0226 811 50 00-04  (1836-1148)

E-posta: gelirsefligi@yalova.bel.tr

Çağrı Merkezi: 444 8 777 -   153

 

 

 

 

Su faturaları ödemek için anlaşmalı bankalar. 

*Garanti BBVA
*Garanti Online Bankacılık
*Halk Bankası
*Ziraat Bankası

 

Akülü Engelli Aracı Dolum Noktaları:

 

*Süleymanbey Mah. İstiklal Cad. No:29 Belediye Önü.
*Süleymanbey Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 ,Kent Müzesi Önü.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müze Saatleri :

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü:

Cam Kumbara Listesi

 

 
  Adres Açıklama
1 47 SOKAK Tenis Klübü
2 BARUT SOKAK  
3 GAMZE SOKAK RDKM
4 KAÇKAR SOKAK Ticaret Lisesi
5 NEHİR SOKAK  
6 RAHMİ ÜSTEL CADDESİ atakent hastanesi
7 RAHMİ ÜSTEL CADDESİ  
8 RUMELİ SOKAK  
9 ŞEHİT YAŞAR KUŞ CADDESİ  
10 GAZİ PAŞA CADDESİ Gazipaşa cad.Lunapark karşısı
11 GAZİ PAŞA CADDESİ Gazipaşa cad. Balım yakını
12 GAZİ PAŞA CADDESİ Gazipaşa cad. Polıs noktası yakını
13 GAZİ PAŞA CADDESİ Gazipaşa cad.Donanma yakını
14 HASAN TAHSİN SOKAK  
15 KAMPLAR KÜME EVLER araştırma
16 KAMPLAR KÜME EVLER araştırma
17 MUAMMER AKSOY SOKAK  
18 NAMIK KEMAL SOKAK Gazipaşa Karaca Cafe karşısı
19 STADYUM CADDESİ  
20 ÇINARCIK YOLU CADDESİ Arıtma Tesisleri
21 ÇINARCIK YOLU CADDESİ Üniversite
22 ŞEHİT ÖMER FAYDALI CADDESİ  
23 ŞEHİT ÖMER FAYDALI CADDESİ stadyum içi
24 VADİ 1.ÇIKMAZI SOKAK bayraktepe umut  merkezi
25 ZEYTİN SOKAK bayraktepe muhtarlık
26 310 SOKAK Jandarma Komutanlığı
27 GAZİ MEHMET ELEN SOKAK bağlarbaşı muhtarlık/ umutmerkezi
28 VATAN CADDESİ bağlarbaşı eski muhtarlık
29 FIRAT 1. SOKAK Dere mah. umut merkezi
30 ÇAYIR SOKAK  
31 DERE SOKAK Elmalık
32 TOPLU KONUT SOKAK TOKİ Kazimiye
33 SAFFET ÇAM SOKAK  
34 SAFFET ÇAM SOKAK Fevzi Çakmak Stad yanı
35 ÇINARLI CAMİİ SOKAK çınarlı camii önü
36 ATATÜRK BULVARI Askerlık Şubesi
37 OKUL SOKAK GOP Umut Merkezi /Muhtarlık
38 TUNA CADDESİ GOP Umut Merkezi
39 ÇOBAN SOKAK  
40 ŞEHİT MUSTAFA KALENDER CADDESİ GOP Meydanı
41 ŞEHİT MUSTAFA KALENDER CADDESİ  
42 YALOVA-BURSA YOLU CADDESİ Güneyköy
43 ŞEHİT ÖMER FAYDALI CADDESİ Kazım Karabekir Muhtarlık
44 AYÇİÇEĞİ SOKAK YAŞAYAN KENT
45 EKREM CEBEL SOKAK MKP Muhtarlık
46 17 AĞUSTOS CADDESİ Paşakent umut merkezi
47 17 AĞUSTOS CADDESİ Paşakent
48 17 AĞUSTOS CADDESİ Paşakent Muhtarlık
49 İSMET ACAR CADDESİ  
50 ŞAHİN SOKAK  
51 ATATÜRK CADDESİ Safran Meydan
52 160 SOKAK Samanlı Muhtarlık
53 ATATÜRK CADDESİ Sosyal Bilimler Lisesi
54 TERMAL YOLU CADDESİ Lova Hotel
55 ÇINAR SOKAK  
56 ÇINAR SOKAK Sogucak köyü
57 YALOVA  BURSA YOLU CADDESİ Güneyköy
58 ARAŞTIRMA KÜME EVLER  
59 CENGİZ KOÇAL CADDESİ İDO
60 CENGİZ KOÇAL CADDESİ  
61 CENGİZ KOÇAL CADDESİ Süleymanbey nah.Marina
62 MİMAR SİNAN CADDESİ Mimar Sinan cad.
63 RIHTIM CADDESİ Ülkü Otel Arkası
64 RIHTIM CADDESİ Otopark yakını
65 SEFA BEY CADDESİ Çınarlı Park Köşesi
66 SÜVARİ SOKAK  
67 İSTİKLAL CADDESİ Yalova Belediyesi
68 125.1 SOKAK  
69 BAĞ SOKAK Devlet hastanesi
70 BAĞ SOKAK Devlet Hastanesi
71 BAĞ SOKAK Bağ sok.kaldırım üstü
72 BAĞ SOKAK Kiptaş Konutları
73 BAĞ SOKAK Kiptaş
74 HAKİM SADEDDİN BERKİ KÜME EVLER Tuncalp Sitesi
75 HAKİM SADEDDİN BERKİ KÜME EVLER Özel Eğitim Komutanlığı
76 KASIM ASMA SOKAK İsmetpaşa Muhtarlık
77 SAKARYA SOKAK İsmetpaşa Umut Merkezi
78 TEKİN SOKAK Balabandere camii

 

Geri Kazanım Kumbaralarının Konumları

 

  GERİ KAZANIM KUMBARALARININ KONUMLARI
KUMBARA NO MAHALLE YER TARİFİ
8 ADNAN MENDERES Sgk otopark girişi sol tarafı
9 ADNAN MENDERES Yaşar Kuş Cd. Tenis Kulübü Önü- Yurt Karşısı
10 ADNAN MENDERES RDKM Cam Kumbara karşısı- Konyalı Karşısı
11 ADNAN MENDERES Vergi Dairesi Önü- çöp kont. yanı
19 BAĞLARBAŞI Safran Yolu Sonu Yalçınkaya konutları karşısı
4 BAHÇELİEVLER Ömer faydalı Cad. Emniyet Müd. Duvarı
5 BAHÇELİEVLER Deprem Anıtı aralıklı olarak
6 BAHÇELİEVLER Deprem Anıtı
7 BAHÇELİEVLER Marmara Cad. Migros Karşısı Sokak Tabelası yanı cep
13 BAHÇELİEVLER Spor Caddesi Başındaki Armagaz Trafosu Yanı
14 BAHÇELİEVLER fatih Caddesi- vali sokağı başı
15 BAHÇELİEVLER Fatih cad. Köprüdeki fidanların yanı
17 BAHÇELİEVLER Yalova Lisesi Caddesi Ciklet Pethop karşı köşe. Bankların yanı
20 BAYRAKTEPE Mezarlık Girişi Çöp Kont. Yanı
21 BAYRAKTEPE Çamlıca Sk. Polis ve muhtarlık arası
12 DERE Muhtarlık Binası Önü
22 FEVZİ ÇAKMAK Saffet Çam Okulu Arka kapısı yanı
23 FEVZİ ÇAKMAK Muhtarlık Önü Cam Kumbaraların yanı
27 GAZİ OSMAN PAŞA Askerlik Şubesi Arkası Kayalar Market karşısı Konteyn. Yanı
28 GAZİ OSMAN PAŞA Şelale park Cam kumbaralar ın yanı. giriş kapısına sıfır.
29 GAZİ OSMAN PAŞA Cezaeevi içi
30 GAZİ OSMAN PAŞA Kazım Patıl Cd. Dinamik Spor Kulübü Önü duvarın dibi
32 GAZİ OSMAN PAŞA Gop balaban Deresi Köprü Yanı
33 İSMET PAŞA  AbdulhamitHan Cami önü Cam kumbara yanı
34 İSMET PAŞA  İşkur Arkası Uslu Park
35 İSMET PAŞA  İsmet paşa Muhtarlık Yanı
36 İSMET PAŞA  Kiptaş sitesi cam kumbara yanı
37 İSMET PAŞA  Yürüyen Köşk
38 İSMET PAŞA  Tuncalp Sitesi Önü
39 İSMET PAŞA  Yeni Camii köşes,
40 İSMET PAŞA  Bağ sokak ve çiçek sok. Kesişimi trafo yanı
1 KAZIM KARABEKİR Kamber Baba Yolu Nur Cad. başı -direk yanı
2 KAZIM KARABEKİR Kuran Kursu Karşısı
3 KAZIM KARABEKİR Armagazın olduğu cadde Sporium'a doğru.
31 MUSTAFA KEMAL PAŞA Kemerköprü Cami Karşısı Centa önü
16 RÜSTEMPAŞA Şahin Sk. Trafo yanı
18 RÜSTEMPAŞA Uygulama oteline gelmeden trafonun arkasındaki sahanın yanı
26 İSMET PAŞA  Nadir Sitesi Girişi
24 SÜLEYMANBEY  On katlıların ark- Simitçi ve gazete okuyan adam heykellerinin yanı
25 SÜLEYMANBEY  Belediye Zabıta Önü
26 SAMANLI Lova Otel Karşısı
27 BAHÇELİEVLER Kyk Yurdu
28 ADNAN MENDERES Toki 8.sok

 

Mobil Atık Getirme Merkezlerinin Konumları

 

  MOBİL ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN KONUMLARI
  MAHALLE YER TARİFİ
1 PAŞAKENT  Paşakent Muhtarlık Önü
2 DERE Yakup Acar Köprüsü Üzeri
3 İSMETPAŞA Çağatay Sokak AFAD Yanı
4 DERE Dere Mahallesi Park Yanı
5 ADNAN MENDERES Toki Taksi Durağı Yanı
6 MUSTAFA KEMAL PAŞA Yenidoğan Cad. Migros Market Ön
7 BAYRAKTEPE İl Jandarma Müdürlüğü Önü
8 BAHÇELİEVLER Yalova Üniversitesi Kampüsü

 

Yazı İşleri Müdürlüğü