YALOVA BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ DUYURU AYDINLATMA METNİ
Değerli vatandaşlarımız;

Yalova Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Yalova Belediyesi olarak hizmet faaliyetlerimizden faydalanan vatandaşlarımız dahil, Yalova Belediyesi bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
KVK Kanunu Hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 
Yalova Belediyesi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
www.yalova.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimiz , e-belediye , Yalova belediyesi e devlet kısmı üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Yalova Belediyesi tarafından işlenmektedir.
 
Yalova Belediyesi kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
• Kurumsal web sitemiz ve e-belediye üzerinden işlem yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• Çağrı Merkezi 153 Kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya e-belediye uygulamalardan işlem yapan vatandaşlarımızı tanıyabilmek ve vatandaş çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli kamusal faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
 
Yalova Belediyesi kişisel verileri hangi koşullar altında korunuyor?
Yalova Belediyesi ile paylaşılan kişisel veriler, Yalova Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Yalova Belediyesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
 
Yalova Belediyesi kişisel verilerinizi 3. Taraflar ile paylaşıyor mu?
Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Yalova Belediyesi sorumluluğundadır. Vatandaşlarımızın açık rıza beyanının alınması halinde , Kişisel verileriniz kamu faydası gözetilmesi kaydı ile Yalova Belediyesi iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?
Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle belediyemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Belediyemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Belediyemize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.yalova.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Süleymanbey Mah. İstiklal Cad. No:29 Merkez / YALOVA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu yalovabelediyesi@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Bize kişisel verileriniz ile ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için kisiselverim@yalova.bel.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
--